tiistai 23. huhtikuuta 2013

Tablettipedagogiikkaa ja laitevertailua

Osaava-hanke järjesti Kannuksen lukiolla koulutusta tablettipedagogiikasta 23.4.2013. Kouluttajana toimi Tomi Dufva. Koulutuspäivän aikana käytiin läpi, miten tabletteja voidaan soveltaa opetuksessa ja millaisia mahdollisuuksia on niiden käyttöön tehokkaina työvälineinä. Monet eri sovellukset tulivat tutuiksi samalla kun mietimme niiden opetuskäytön mahdollisuuksia. Animaatioprojektin harjoittelussa opittiin laitteen työnkulkua eri sovellusten välillä. Päivän aikana käytiin myös keskustelua oppimisessa ja opetuksessa tapahtuneista muutoksista ja tabletlaitteiden tulosta opetukseen.Tämän koulutuspäivän jälkeen vertailimme vielä kuluneen lukuvuoden aikana kokeilukäytössämme olleita yksittäisiä tabletteja ja teimme päätöksen lukiollemme hankittavista laitteista… Tabletaikakauteen siirtyminen tapahtuu Kannuksen lukiossa konkreettisemmin lukuvuoden 2013-2014 alkaessa.

maanantai 22. huhtikuuta 2013

TVT kartoituskysely

Huhtikuun aikana toteutimme Kannuksen lukion ja Juhani Vuorisen koulun opettajille kartoituskyselyn Wilmaa ja Google Drive -sovellusta hyödyntäen. Lukio ja yläkoulu toimivat samassa koulukeskuksessa ja osa opettajista toimii sekä lukion että yläkoulun opettajina.  Kysely kohdennettiin vastattavaksi aineryhmittäin. Kysymykset käsittelivät mm. oppimisympäristöjen käyttöä, laitekokemuksia ja koulutustarvetta. Kysymysten asettelulla pyrittiin siihen, että aineryhmäkeskusteluissa nousisi esille, mitä tieto- ja viestintätekniikan osaamista aineryhmästä löytyy ja minkä osalta katsotaan olevan tarvetta koulutuksille. Lopuksi kaikkien aineryhmien tuloksista tehtiin yhteinen koonti, jonka pohjalta luomme seuraavan lukuvuoden alussa opastus- ja tukijärjestelmää koulukeskuksemme tarpeisiin.

torstai 18. huhtikuuta 2013

Opettajainkokous Adobe Connect Pro:n avulla

Lukion opettajien kokous pidettiin 16.4 Adobe Connect Pro ohjelman avulla. Osa opettajista osallistui kokoukseen kotoa, osa omasta luokasta ja osa atk-luokasta.

tiistai 2. huhtikuuta 2013

Moodle biologian ja maantieteen kursseilla

Moodlen uusi versio on käytettävyydeltään pääpiirteissään selkeämpi aiempaan verrattuna ja houkuttanut biologian ja maantieteen opettajaa käyttämään tätä oppimisalustaa kursseilla enemmän aiempiin lukuvuosiin verrattuna.

Tiedostojen palauttamisessa yksilötyöt on ohjeistettu palauttamaan siten, että tiedosto näkyy palauttajan lisäksi vain opettajalle. Osa opiskelijoista ei halua eri syistä yksin tekemiään töitä muiden kuin vain opettajan nähtäväksi. Ryhmätöinä tehtävät tiedostot on kaikki palautettu keskusteluaktiviteetin yhteyteen ja opettaja on ohjeistanut opiskelijoita ottamaan tiedostot talteen esim. jatko-opintoja ajatellen. Valmiita töitä ei ole tulostettu paperille. Arvioinnit ja palautteet on työkohtaisesti laitettu Moodleen tai kurssikokeen yhteyteen.

BI4 -kurssilla ajankohtaisten uutisten analysointi toteutettiin keskusteluna. Jokaisen tuli tuoda vähintään kolmeen eri aiheeseen liittyvä linkki ja eritellä siitä ydinasia, johtopäätökset ja miettiä, löytääkö kritisoitavaa ja onko lähde luotettava. Lisäksi tuli kommentoida vähintään kolmea toisen opiskelijan tuomaa linkkiä. Perinteisen lehtileike-portfolion teko yksilötöinä ei innostanut kurssin alussa tehdyn kyselyn mukaan kuin muutamia opiskelijoita. Heistäkin osa siirtyi kurssin puoliväliin mennessä Moodleen tekemään uutisten analysointia.

Aiempina lukuvuosina kurssikoetta edeltävillä valmistavilla tunneilla on tehty miellekarttoja CmapTools -ohjelmalla ja sijoitettu Moodleen. Syyslukukaudella BI1 -kurssikokeen valmistavilla tunneilla ATK-luokat olivat varattuna eri kurssien käyttöön, ja jouduimme soveltamaan miellekarttojen avulla tehtävää kertausta. Miellekartat tehtiin ryhmittäin BG-luokassa paperille, esiteltiin ja opettaja otti papereista valokuvat ja sijoitti kuvat Moodleen keskusteluaktiviteetin yhteyteen. Moodlen lokimerkinnöistä päätellen kuvia oli koetta edeltävänä iltana katsottu huomattavasti enemmän kun vertaa aiempien vuosien kurssilaisten aktiivisuuteen vastaavassa tilanteessa CmapTools:lla tehtyjen karttojen osalta. Eniten oli katsottu miellekarttoja, joihin oli tekstin lisäksi tehty pieniä aiheeseen liittyviä piirroksia. GE2 -kurssin osalta aivan samat huomiot. Keskustelua tosin eivät minkään kurssin miellekartat kokeeseen valmistautujissa herättäneet koetta edeltävänä iltana.Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat antaneet Moodlen käytöstä palautteena:
Selkeä ja yksinkertainen oppimisalusta.
Käyttö on helppoa ja tehtävien palauttaminen nopeaa ja vaivatonta.
Ryhmätöitä ja esseiden palautuksia kannattaa teettää Moodlella.